Limba:

Oferta de servicii

 • Consultanță, asistenţă tehnică şi expertiză în domeniul tehnologiilor de mediu, destinate agenților economici din grupul țintă:
  • Evaluare tehnologică pentru identificarea necesităţilor şi a soluţiilor tehnologice;
  • Realizarea de modele experimentale şi prototipuri de tehnologii de mediu: epurare ape reziduale cu impurificare complex; potabilizare apă;
  • Transferul tehnologiilor de tratare/potabilizare apa; epurare ape uzate; depoluare soluri contaminate;
  • Metode și metodologii de caracterizare a deșeurilor și încadrarea în clase de periculozitate;
  • Metode noi de determinare a substanțelor/amestecurilor de substanțe chimice cu structuri complexe;
  • Elaborare, optimizare soluții tehnice unitare și integrate în scopul obținerii apei potabile / epurării apelor reziduale industriale sau municipale;
  • Procesare nămoluri chimice, biologice;
  • Remedierea solurilor poluate antropic;
  • Tratare deșeuri cu recuperare de produși utili;
  • Asigurare servicii de experimentări în laborator și pe staţii pilot in vederea optimizării tehnologiilor de mediu şi realizării transferului tehnologic;
  • Asigurare de servicii diverse în domeniul protecției mediului: determinări fizico-chimice și microbiologice pentru ape de suprafață/adâncime, caracterizarea fizico-chimică a combustibilor solizi, caracterizarea fizico-chimică pentru calculul nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră și alte servicii de mediu, la cererea agenților economici.
 • Elaborarea de studii de mediu în vederea obținerii actelor de reglementare necesare desfășurării activităților cu impact asupra mediului:
  • Aviz de mediu; Acord de mediu; Autorizaţie de mediu; Autorizaţie integrată de mediu;
 • Participare la competiţii de proiecte naționale si europene;
 • Asistenţă la elaborarea propunerilor de proiecte în cadrul programelor de finanţare națională și europeană;
 • Asistenţă privind identificarea de parteneri de afaceri din ţară şi străinătate, precum şi a posibililor investitori în domeniu;
 • Realizarea de parteneriate care să faciliteze contactul între specialişti / colective de cercetare / colective universitare şi operatori econimici din domeniu, inclusiv sprijinirea realizării de parteneriate interne şi internaţionale pentru participarea la competiţii de proiecte naţionale sau europene;
 • Organizarea de evenimente pe teme legate de protecția mediului;
  • Conferințe și simpozioane; workshop-uri; matchmaking-uri; mese rotunde; cursuri și seminarii;
 • Consultanţă în domeniul proprietăţii intelectuale
 • Perfecţionare profesională a personalului agenților economici prin organizare de traininguri şi cursuri în domeniul protecției mediului;
 • Instruirea şi sprijnirea IMM-urilor în implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu și Sistemului de Management al Inovării;